Автошкола в Киеве
Частные уроки вождения
Авто инструктор

Розділ II

КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:

підготовка проектів законів, нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їх порушення на території України;

розробка і затвердження державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, вимог екологічної безпеки, а також програм координації використання всіх видів транспорту загального користування (автомобільний, залізничний, повітряний, водний);

фінансування, керівництво і контроль за виконанням державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

координація діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об’єднань та місцевого самоврядування у сфері дорожнього руху, а також вимог екологічної безпеки;

контроль за виконанням законодавства про дорожній рух;

визначення єдиного порядку організації дорожнього руху та його безпеки;

встановлення єдиних вимог щодо проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, затвердження програм їх будівництва;

встановлення єдиних вимог щодо конструкції та технічного стану транспортних засобів, що експлуатуються в Україні;

визначення порядку видачі ліцензій і сертифікатів на здійснення діяльності, пов’язаної з виготовленням, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, перевезеннями вантажів і пасажирів, підготовкою водіїв, будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, іншими видами діяльності, що впливають на безпеку руху;

визначення    порядку    здійснення    державної   реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх   обов’язкового   технічного  контролю  та  визначення  обсягів перевірки   технічного   стану  транспортних  засобів,  визначення переліку   обладнання,   необхідного   для   одержання  суб’єктами господарювання   права   на  здійснення  обов’язкового  технічного контролю  транспортних  засобів,  призначених  для експлуатації на вулично-дорожній  мережі загального користування та зареєстрованих у  відповідних  підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що   забезпечують   безпеку   дорожнього  руху  (далі  -  суб’єкти проведення  обов’язкового  технічного  контролю), а також переліку документів,  що  подаються  для  одержання  такого  права  та інші повноваження,  визначені цим Законом;

визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання   інших   послуг,   пов’язаних  із  забезпеченням  безпеки дорожнього руху,  а також визначення розміру плати за оформлення і видачу  таких  погоджень  та дозволів, надання відповідних послуг;

встановлення правил приймання іспитів із знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;

встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху.

Стаття 5. Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій

До компетенції органів влади Автономної Республіки Крим,обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій у сфері дорожнього руху належить:

прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки, за винятком тих, що належать до компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

затвердження регіональних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання щодо планування та виконання заходів з безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;
формування фондів для фінансування державних програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;
забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, їх утримання та охорони;
керівництво діяльністю по організації дорожнього руху;
організація навчання населення Правил дорожнього руху, проведення виховних заходів серед різних соціально-вікових груп населення щодо його безпеки;
організація підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і розвиток мережі відповідних навчальних закладів;
організація    та   здійснення   заходів   для   своєчасного забезпечення  потерпілих  внаслідок  дорожньо-транспортних  пригод екстреною  медичною  допомогою  безпосередньо на місці події та їх транспортування   для   надання  подальшої  медичної  допомоги  до відповідних  закладів охорони здоров’я;

створення  умов  для  виконання бригадами екстреної (швидкої) медичної   допомоги   встановленого  Кабінетом  Міністрів  України нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта;

організація та фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

керівництво роботою по пропаганді безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;
контроль за справлянням державних і місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сфері дорожнього руху;
організація забезпечення індивідуальних власників транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами;
вирішення інших питань дорожнього руху.

Стаття 6. Компетенція міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій

До компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій у сфері дорожнього руху належить:
виконання вимог законодавства та рішень органів виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;
розробка, затвердження та реалізація міських і районних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
формування міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, для фінансування програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;
контроль за організацією навчання різних соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху, планування заходів, пов’язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням;
контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів, забезпеченням розвитку сфери цих послуг;
організація дорожнього руху на території міста і району згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами;
здійснення та фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху;
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;
встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах;
керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання за виконанням вимог законодавства, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;
контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах;
організація системи заходів щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалізацією;
накладання у межах своєї компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки;
керівництво роботою по справлянню податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сфері дорожнього руху.
Органи,  визначені  частиною  першою цієї статті, мають право розглядати  і  вирішувати  інші питання, які відповідно до чинного законодавства належать до їх відання.

Стаття 7. Компетенція сільських, селищних рад, їх виконавчих органів

До компетенції сільських, селищних рад, їх виконавчих органів у  сфері  дорожнього  руху  належить:
забезпечення виконання вимог законодавства та рішень центральних органів державної виконавчої влади України з питань дорожнього руху і його безпеки;
розробка, затвердження та виконання місцевих програм безпеки дорожнього руху;
створення позабюджетних фондів для додаткового фінансування заходів щодо безпеки дорожнього руху;
організація та контроль за діяльністю підприємств з питань дорожнього руху і його безпеки;
сприяння   створенню  на  території  відповідного  населеного пункту  підприємств  і  організацій  для  надання  платних послуг, пов’язаних  з  підготовкою  та  підвищенням  кваліфікації  водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів;
сприяння діяльності по утриманню у безпечному для дорожнього руху стані автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та їх облаштуванню об’єктами сервісу;
сприяння організації та здійсненню медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах та інших заходів щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;
проведення серед різних соціально-вікових груп населення профілактичних заходів щодо безпеки дорожнього руху;
навчання населення Правил дорожнього руху;
здійснення заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

До компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху належить:
розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, зон відчуження;
визначення структур управління, проектування, будівництва та утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів;
участь у розробці положень про спеціальні структури управління дорожнім рухом;
компенсація витрат власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-транспортні пригоди сталися з причин незадовільного експлуатаційного утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, за рішеннями судових органів;
забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху;
організація і здійснення заходів, спрямованих на захист навколишнього природного середовища;
забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та інших умов;
вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;
передача права на експлуатаційне утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів іншим юридичним особам;
визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;
передача права на будівництво комунальних та інших споруд, прокладання комунікацій, на захисні роботи і споруди, сервісні споруди та обладнання відповідно до чинного законодавства;
проведення робіт по створенню і утриманню придорожніх зелених насаджень та інше;
термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;
влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об’єктів дорожнього сервісу;
розробка  та  облаштування  автомобільних  доріг,  вулиць  та залізничних  переїздів  системами  термінового зв’язку для виклику міліції,  екстреної  медичної  допомоги  та  технічної допомоги;
обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів технічними засобами регулювання дорожнього руху та їх утримання;
проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;
виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і впровадження у таких місцях відповідних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху;
погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і великовагових вантажів;
забезпечення роботи спеціалізованих служб по здійсненню заходів щодо організації дорожнього руху;
своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;
організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним законодавством.

Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів

До компетенції власників транспортних засобів належить:
здійснення заходів щодо розвитку, експлуатації  та  утримання у  справному технічному стані транспортних засобів;
розвиток мережі навчальних закладів по підготовці та підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів;
організація та здійснення заходів щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;
організація та здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту;
організація та фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою дорожньо-транспортного травматизму;
вирішення питань експлуатації транспорту у надзвичайних ситуаціях;
створення за наявності більше п’ятнадцяти одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, із введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів.

Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об’єднань у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання у межах своєї компетенції забезпечують безпеку дорожнього руху, несуть відповідальність за виконання державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху, видають нормативні акти про дорожній рух, що не суперечать законодавству про дорожній рух, сприяють підприємствам, установам та організаціям, що входять до їх складу, у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

У міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади та об’єднаннях, підприємствах та організаціях, що мають транспортні засоби, при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 чоловік, вводиться посада фахівця з безпеки дорожнього руху, а понад 500 чоловік - створюється служба безпеки дорожнього руху. Положення про цю службу затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов’язки посадових осіб у цій сфері

1. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм впливу на членів трудового колективу у разі порушення ними обов’язків учасників дорожнього руху, встановлених чинним законодавством про дорожній рух.
2. Посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов’язані:
забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснювати контроль за станом їх здоров’я і дотриманням режиму праці та відпочинку;
забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та дотримання екологічних вимог їх експлуатації;
не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;
не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає  вимогам  державних  стандартів,  правил  дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому  порядку, переобладнані з порушенням  вимог  законодавства  або  не  пройшли обов’язкового  технічного  контролю.
3. Посадові особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов’язані:
забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху ( 879-2007-п ), а також відновлення безпечних умов для руху;
впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні будівництва, реконструкції та ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів;
позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;
по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;
у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;
обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху;
виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та забезпечувати здійснення у таких місцях відповідних заходів щодо удосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки;
своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;
щомісяця проводити лінійний аналіз аварійності.
4. Особи, які відповідають за експлуатацію під’їзних і грунтових доріг, а також власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість виносу транспортними засобами землі, каміння або інших матеріалів на автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди.

Стаття 13. Участь об’єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху

Об’єднання громадян і громадяни мають сприяти державним органам у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання зобов’язані враховувати пропозиції об’єднань громадян і громадян з питань безпеки дорожнього руху.
Держава забезпечує проведення пільгової податкової політики щодо об’єднань громадян, головною метою яких є проведення заходів з безпеки дорожнього руху.

jdima | 18.12.2010 | В рубриках: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Комментарии закрыты.


Автошкола в Киеве © 2010-2016

«Деснянский Спортивно технический клуб Общества Содействия Обороне Украины»
г.Киев, ул. Шолом-Алейхема, 5-а
тел.

автобазар, продажа авто в Украине